Estatuts

By admin, 19/08/2009 12:35 pm

Societat Valenciana de Mineralogia

Planetari de Castelló. Passeig Marítim, 2. 12100 Grau de Castelló-Castelló

ESTATUTS

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS

Art. 1r Denominació

Es constituïx l’Associació denominada Societat Valenciana de Mineralogia i indistintament Sociedad Valenciana de Mineralogía que s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució, no tenint ànim de lucre.

Art. 2n Personalitat Jurídica

L’Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa.

Art. 3r Domicili i àmbit d’actuació

El domicili de l’Associació s’establix en el Planetari de Castelló passeig Marítim, 2 codi postal 12100, Grau – Castelló

L’Associació realitzarà principalment les seues activitats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

Art. 4t Fins

Constituïxen els fins de l’Associació:

§ Promoure el coneixement i divulgació de la Mineralogia de la Comunitat Valenciana en la nostra societat.

§ Contribuir a la millora de la didàctica d’esta ciència

§ Facilitar l’exposició i, si és el cas, donació de col·leccions privades per a benefici públic.

§ Col·laborar amb administracions i empreses en la protecció i conservació dels nostres jaciments.

§ Proposar criteris deontològics d’obtenció, exposició i comercialització de mostres per a tendes, fires i bosses.

§ Fomentar el descobriment de jaciments i espècies en la nostra Comunitat.

§ Impulsar l’organització d’actes culturals que contribuïsquen a la divulgació de la Mineralogia valenciana.

Art.5 Activitats

Per al compliment dels fins enumerats en l’article anterior, es realitzaran les activitats següents:

§ Elaboració d’una Pàgina Web en què figuren els minerals i jaciments de la Comunitat Valenciana, notícies, enllaços, etc.

§ Rebre les revistes actuals de difusió nacional, segons la quota establida per a eixe fi i altres que es pogueren publicar i foren d’interés.

§ Suport per a la realització d’esdeveniments que tinguen com a objectiu el coneixement i difusió de la mineralogia valenciana.

§ Contacte permanent amb altres entitats o persones dedicades als minerals, rebre assessoria, si fa falta, sobre criteris expositius, publicacions, jaciments, mètodes didàctics, etc.

§ Ajuda, dins de les possibilitats de la Societat, per a la identificació d’espècies en la nostra Comunitat.

§ Publicació d’una revista pròpia que arreplegue les nostres experiències i activitats.

CAPITULE II.- ELS ASSOCIATS

Art. 6t Capacitat

Podran formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, lliure i voluntàriament, tinguen interés en el desenrotllament dels fins de l’associació d’acord amb els principis següents:

a) Les persones físiques amb capacitat d’obrar i que no estan subjectes a cap condició legal per a l’exercici del dret.

b) Els menors no emancipats de més de catorze anys d’edat, han de comptar amb el consentiment documentalment acreditat, de les persones que hagen de suplir la seua capacitat.

c) Les persones jurídiques, amb l’acord previ expresse del seu òrgan competent.

Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l’òrgan de representació, i este resoldrà en la primera reunió que celebre; si el sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els estatuts, l’òrgan de representació no li podrà denegar l’admissió.

La condició d’associat és intransmissible.

Art. 7m Drets dels Associats

Els drets que corresponen als associats són els següents:

a) A participar en les activitats de l’Associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts. Per a poder ser membre dels òrgans de representació és requisit imprescindible ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent.

b) A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenrotllament de la seua activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.

c) A ser oïda amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l’acord que, si és el cas, impose la sanció.

d) A impugnar els acords dels òrgans de l’Associació que estime contraris a la Llei o als Estatuts.

Art. 8u Deures dels Associats

Els deures dels associats són:

a) Compartir les finalitats de l’Associació i col·laborar per a la consecució de les mateixes.

b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb els Estatuts, puguen correspondre a cada soci.

c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’associació.

d) Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.

Art. 9é Causes de baixa

Són causa de baixa en l’Associació:

a) La pròpia voluntat de l’interessat, comunicada per escrit als òrgans de representació. Podrà percebre la participació patrimonial inicial i altres aportacions econòmiques realitzades sense incloure les quotes de pertinença a l’associació i sempre que la reducció patrimonial no implique perjuís a tercers.

b) No satisfer les quotes fixades, si deixara de fer-ho durant 1 any consecutius.

Art. 10é Règim Sancionador

La separació de l’Associació dels associats per motiu de sanció tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent a aquella. Es presumirà que hi ha este tipus d’actes:

a) Quan deliberadament l’associat impedisca o pose obstacles al compliment dels fins socials.

b) Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el funcionament dels òrgans de govern i representació de l’Associació.

En qualsevol cas per a acordar la separació per part de l’òrgan de govern, serà necessària la tramitació d’un expedient disciplinari que contemple l’audiència de l’associat afectat.

CAPITULE III.- L’ÒRGAN DE GOVERN

Art. 11é L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, integrat per tots els associats per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, inclús els absents, els dissidents i els que encara estant presents s’hagen abstingut de votar.

Art. 12é Reunions de l’Assemblea

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any, en 16 de novembre

L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, a requeriment d’un número d’associats que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

Art. 13é Convocatòria de les assemblees

Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran en els llocs de costum amb quinze dies d’antelació com a mínim. Sempre que siga possible es convocarà individualment tots els membres. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com també l’orde del dia.

A l’inici de les reunions de l’Assemblea General, seran designats el president i el secretari de la mateixa.

El secretari redactarà l’Acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’Acta de la reunió anterior a fi que s’aprove o no.

Art. 14é Competències i validesa dels acords

L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim d’un terç dels associats presents o representats; i en segona convocatòria, siga quin siga el nombre d’ells, s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.

Són competència de l’Assemblea General:

a) Aprovar, si és el cas, la gestió de l’òrgan de representació.

b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d’ingressos i gastos, així com la Memòria Anual d’activitats.

c) Establir les línies generals d’actuació que permeten a l’Associació complir els seus fins.

d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l’associació.

e) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

f) Triar i destituir els membres de l’òrgan de representació.

g) Adoptar els acords referents a:

  • Expulsió dels socis, a proposta de l’òrgan de representació.
  • Constitució de federacions o d’integració en elles.
  • Sol·licitud de la declaració d’utilitat pública.
  • Dissolució de l’Associació.
  • Modificació dels Estatuts.
  • Disposició i alienació de béns.
  • Remuneració, si és el cas, dels membres de l’òrgan de representació.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen als negatius. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la mitat, els acords relatius a dissolució de l’associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l’òrgan de representació, sempre que s’haja convocat específicament amb tal objecte l’assemblea corresponent.

CAPITULE IV.- L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Art. 15é Composició de l’òrgan de representació

L’Associació la regirà, administrarà i representarà l’òrgan de representació denominat Junta Directiva

Format pel president, D. Juan Miguel Casanova Honrubia

Vicepresident, D. José Ramón Pastor Aliaga

Secretari, D. Manuel Canseco Caballé

Tresorer, D. Ramón Antonio López García

Vocal, D. Francisco Major Boix

L’elecció dels membres de l’òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l’Assemblea General. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se, sent requisits imprescindibles: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent, resultant triats per als càrrecs de president, secretari, Tresorer i vocals els candidats que hagen obtingut nombre més gran de vots i per este orde.

Els càrrecs de president, secretari i Tresorer han de recaure en persones diferents.

L’exercici dels càrrecs serà gratuït.

Art. 16é Duració del mandat en l’òrgan de representació

Els membres de l’òrgan de representació, exerciran el càrrec durant un període de 4 any(s), i podran ser reelegits indefinidament.

El cessament en el càrrec abans d’extingir-se el terme reglamentari podrà deure’s a:

a) Dimissió voluntària presentada per mitjà d’un escrit en el que es raonen els motius.

b) Malaltia que incapacite per a l’exercici del càrrec.

c) Causar baixa com a membre de l’Associació.

d) Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en l’òrgan de representació es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, l’òrgan de representació podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l’Associació per al càrrec vacant.

Art. 17é Competències de l’òrgan de representació

L’òrgan de representació posseïx les facultats següents:

a) Ostentar i exercitar la representació de l’Associació i portar a terme la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconega la llei i complir les decisions preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que esta Assemblea General establisca.

b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics, per a l’exercici de qualsevol classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents.

c) Resoldre sobre l’admissió de nous associats, portant la relació actualitzada de tots els associats.

d) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hagen de satisfer.

e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que allí s’adopten, es complisquen.

f) Comunicar al Registre d’associacions, la modificació dels Estatuts acordada per l’Assemblea General en el termini d’un mes.

g) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

h) Portar una comptabilitat d’acord amb les normes específiques que permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.

i) Efectuar l’inventari dels béns de l’Associació.

j) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

k) Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents Estatuts i donar compte d’això en la primera Assemblea General subsegüent.

l) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d’una manera especifica en estos estatuts a l’Assemblea General.

Art. 18é Reunions de l’òrgan de representació

L’òrgan de representació, convocat prèviament pel president o per la persona que li substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos. Es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.

L’òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum de la mitat més un dels seus membres.

Els membres de l’òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podent excusar la seua assistència per causes justificades. En tot cas, serà necessària l’assistència del president i del secretari o de les persones que els substituïsquen.

En l’òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del president serà de qualitat.

Els acords de l’òrgan de representació es faran constar en el llibre d’actes. A l’iniciar-se cada reunió del mateix, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprove o es rectifique.

Art. 19é El president

El president de l’Associació també serà president de l’òrgan de representació.

Són pròpies del president, les funcions següents:

a) Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de l’òrgan de representació.

b) La presidència i la direcció dels debats dels òrgans de govern i de representació.

c) Firmar les convocatòries les reunions de l’Assemblea General i de l’òrgan de representació.

d) Visar els actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.

e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegue l’Assemblea General o l’òrgan de representació.

Al president ho substituirà, en cas d’absència o malaltia, el vicepresident o el vocal de l’òrgan de representació.

Art. 20é El Tresorer

El Tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls a l’òrgan de representació, conforme es determina en l’article 17 d’estos Estatuts. Firmarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l’òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament pel president.

Art. 21é El secretari

El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, redactar i firmar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar les certificacions que calga alliberar, així com tindre actualitzada la relació dels associats.

CAPÍTOL V EL RÈGIM ECONÒMIC

Art. 22é Patrimoni inicial i recursos econòmics

El patrimoni inicial d’esta Associació està valorat en zero euros.

El pressupost anual serà aprovat cada any en l’Assemblea General Ordinària.

Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran de:

a) de les quotes que fixe l’Assemblea General als seus membres.

b) de les subvencions oficials o particulars.

c) de donacions, herències o/i llegats.

d) de les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que puguen obtindre.

Art. 23é Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de servicis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l’Associació, sense que càpia en cap cas el seu repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb anàloga relació d’afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu.

Art. 24é Quotes

Tots els membres de l’Associació tenen obligació de sostindre econòmicament, per mitjà de quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General a proposta de l’òrgan de representació.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals, i quotes extraordinàries.

L’exercici econòmic quedarà tancat el 31 de desembre

Art. 25é Disposició de fons

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit, han de figurar la firma del president, del Tresorer i del secretari.

Per a poder disposar de fons, seran suficients dos firmes, de les quals, una serà necessàriament la del Tresorer o bé la del president.

CAPITULE VI.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art. 26é Causes de Dissolució i entrega del romanent

L’Associació podrà ser dissolta:

a) Si així ho acorda l’Assemblea General convocada expressament per a este fi i amb el vot favorable de la més de la mitat de les persones presents o representades.

b) Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil.

c) Per sentència judicial ferma.

Art. 27é Liquidació

La dissolució de l’associació obri el període de liquidació, fins al final del qual l’entitat conservarà la seua entitat jurídica.

Els membres de l’òrgan de representació en el moment de la dissolució es convertixen en liquidadors, llevat que l’Assemblea General designe a altres, o bé els que el jutge, si és el cas, decidisca.

Correspon als liquidadors:

a) Vetlar per la integritat del patrimoni de l’associació.

b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen necessàries per a la liquidació.

c) Cobrar els crèdits de l’associació.

d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.

e) Aplicar els béns sobrants de l’associació als fins previstos pels Estatuts.

f) Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre corresponent.

En cas d’insolvència de l’associació, l’òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant del jutge competent.

El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament al Planetari de Castelló.

Els associats no responen personalment dels deutes de l’associació.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obren en nom i representació de l’associació, respondran davant d’esta, davant dels associats i davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culpables o negligents.

CAPÍTOL VII.- RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Article 28é Resolució extrajudicial de conflictes

Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenrotllades o de les decisions adoptades en el si de l’associació, es resoldran per mitjà d’arbitratge, a través d’un procediment ajustat a allò que s’ha disposat per la Llei 60/2003 de 23 de desembre d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

A Castelló a 26 de setembre del 2007

Blog desenvolupat en WordPress basat en el tema Panorama de Themocracy